Main menu
My account
Main menu
Services
Focus Ranges
Stats
Road network trucks Sewer cleaner truck
Notes
Description :
  •  Hvidtved Larsen
  •  CITYFLEX 204
Remorque citerne :
  •  pompe
  •  pompe à vide
Moteur :
  •  diesel
Boîtes de vitesses :
  •  boîte manuelle
Essieux :
  •  2
  •  4x2
Équipement supplémentaire :
  •  réservoir d''eau
État :
  •  d''occasion
Description :
  •  bleu foncé


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION
TOYOTA J. HVIDTVED LARSEN CITYFLEX 204 COMBI WUKO FOR DUCT CLEANING
YEAR OF PRODUCTION 2008
Capacity 4000 l
Mileage 141000
Radio remote control
Reversing camera
Webasto - heating for winter operation
VIDEOafficher les coordonnées
The vehicle is intended for:
* cleaning of channels up to 100 m using a high-pressure water system, with the possibility of sucking impurities into the sludge tank at the same time, using a suction and pressure system,
* removing dirt and sediments from street inlets and sewer manholes,
* washing the facade and small ground objects, such as monuments, bus shelters, as well as work stations and the vehicle, using a water gun.
The tank placed horizontally on the chassis is equipped with a movable partition dividing the tank into 2 compartments of flexible size. The baffle is moved without preset positions, you can divide the tank freely.
High pressure pump:
Uraca P3-10 127 l / min. at 160 bar
Suction pump Vacuum pump:
Wittig SLS 54 -5,400 l / min.
Drive: via hydraulic power transmission from the chassis driveline via a power take-off in the gearbox.
The drive system allows the simultaneous operation of both pumps (suction and pressure) at full operating parameters.
The clean water compartment is equipped with:
- drain connection with valve,
- filler valve,
Waste water compartment equipped with:
- overpressure valve,
- pressure indicator,
The rear cover of the tank is opened
Tilting working drum, with high-pressure hose 3/4 - 100 m, hydraulically controlled,
High-pressure hose reel 1/2 - 50 meters
A car in a superb technical condition!
IT IS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!
POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING
-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG
MORE INFORMATION AT NO.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viberafficher les coordonnées (POL)
CAUTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION
TOYOTA J. HVIDTVED LARSEN CITYFLEX 204 COMBI WUKO DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW
ROK PRODUKCJI 2008
Pojemność 4000 l
Przebieg 141000
Pilot do sterowania radiowego
Kamera cofania
Webasto – ogrzewanie do pracy w zime
VIDEOafficher les coordonnées
Pojazd przeznaczony jest do:
* czyszczenia kanałów do 100 m przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu, przy użyciu układu ssąco-tłoczącego,
* usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych,
* mycia elewacji i niedużych obiektów naziemnych, takich jak pomniki, wiaty przystankowe, a także stanowiska pracy oraz pojazdu, przy użyciu pistoletu wodnego.
Zbiornik umieszczony poziomo na podwoziu jest wyposażony w ruchomą przegrodę dzielącą zbiornik na 2 przedziały o elastycznej wielkości. Przegroda jest przesuwana bez wstępnie ustawionych pozycji, można dzielić zbiornik dowolnie.
Pompa wysokociśnieniowa:
Uraca P3-10 127 l / min. przy 160 barach
Pompa ssąca Pompa próżniowa:
Wittig SLS 54 -5.400 l / min.
Napęd: za pośrednictwem układu hydraulicznej transmisji mocy z zespołu napędowego podwozia poprzez przystawkę odbioru mocy w skrzyni biegów.
Układ napędowy pozwala na jednoczesną pracę obu pomp (ssącej i ciśnieniowej) przy pełnych parametrach pracy.
Przedział na wodę czystą jest wyposażony w:
- złącze spustowe z zaworem,
- zawór wlewowy,
Przedział na ścieki wyposażony w:
- zawór nadciśnieniowy,
- wskaźnik ciśnienia,
Tylna pokrywa zbiornika jest otwierana
Bęben roboczy uchylny, z wężem wysokociśnieniowym 3/4 - 100mb, sterowany hydraulicznie,
Bęben z wężem wysokociśnieniowym 1/2 – 50mb
SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!
MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viberafficher les coordonnées (POL)
UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

В связи с COVID-19 мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗе.
TOYOTA J. HVIDTVED LARSEN CITYFLEX 204 COMBI WUKO ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ
ГОД ПРОИЗВОДСТВА 2008
Емкость 4000 л
Пробег 141000
Дистанционное радиоуправление
Камера заднего вида
Webasto - отопление для зимней эксплуатации
VIDEOafficher les coordonnées
Автомобиль предназначен для:
* очистка каналов до 100 м с использованием системы водоснабжения высокого давления, с возможностью одновременного засасывания примесей в отстойник, используя систему всасывания и нагнетания,
* удаление грязи и отложений из уличных водозаборов и канализационных люков,
* мытье фасада и мелких наземных объектов, таких как памятники, автобусные остановки, а также рабочие места и автомобиль, с использованием водяного пистолета.
Цистерна, размещенная на шасси горизонтально, оснащена подвижной перегородкой, разделяющей бак на 2 отсека изменяемого размера. Перегородка перемещается без заданных положений, вы можете свободно разделять резервуар.
Насос высокого давления:
Uraca P3-10 127 л / мин. при 160 бар
Всасывающий насос Вакуумный насос:
Wittig SLS 54-5 400 л / мин.
Привод: посредством гидравлической передачи мощности от трансмиссии шасси через коробку отбора мощности в коробке передач.
Система привода позволяет одновременно работать обоим насосам (всасывающему и нагнетательному) с полными рабочими параметрами.
Отсек чистой воды оборудован:
- сливной патрубок с вентилем,
- заливной клапан,
Отсек для сточных вод оборудован:
- предохранительный клапан,
- индикатор давления,
Открыта задняя крышка бака.
Наклоняемый рабочий барабан, со шлангом высокого давления 3/4 - 100 м, с гидравлическим управлением,
Катушка для шланга высокого давления 1/2 - 50 метров
Автомобиль в отличном техническом состоянии!
ЭТО ПРЕВОСХОДНО!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!
ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ
-мы берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а также клиенты вошли в KRD и BIG
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viberafficher les coordonnées (POL)
ОСТОРОЖНОСТЬ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за какие-либо ошибки или устаревшие рекламные объявления.
See all
You are interested in this vehicle ?
Don’t wait any longer, get in touch with the company VIK-POL to know more right now !
By this seller
Similar ads