Stats
Road network trucks Sewer cleaner truck
Notes
Description :
  •  CAPPELLOTTO CAP 2500
Carrosserie :
  •  roue de secours
Remorque citerne :
  •  pompe
Moteur :
  •  diesel
Essieux :
  •  3
  •  pneumatique/pneumatique
Freins :
  •  système abs
Cabine :
  •  chauffage autonome
Équipement supplémentaire :
  •  réservoir d''eau
  •  réservoir de liquide biologique
État :
  •  d''occasion


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information +48697070670
CAPPELLOTTO CAP2500 RSM ADR Specialized tank truck for waste transport
Tanks for transporting zinc materials CAP-ADR is the most modern solution for transporting hazardous waste. Built in accordance with ADR and other international safety standards, it has a vacuum system for removing hazardous waste and is completely safe for both the operator and the environment
Classes of transported materials according to ADR: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 and 9 specified by code L4AH + SAH
Class 3: flammable liquids;
Class 4.1: flammable solids;
Class 5.1: Combustible materials;
Class 6.1: Toxic materials;
Class 6.2: Biohazard materials;
Class 8: corrosive materials;
Class 9: other hazardous materials
Built year: 2004
Tank capacity 25.57 m3
Ring vacuum pump: HIBON SIAH 840
PRATISSOLI EK 30 high pressure pump
Water tank
Prepared for storing clean water or dilution solutions, neutralization and removal of impurities, as well as purification operations with a capacity of 1000 liters,
Heated tanker
The semi-trailer is equipped with a SCANIA engine so that the semi-trailer is self-sufficient can work without a tractor unit.
The CAP vacuum semi-trailer offers the best in vacuum technology and pneumatic handling of dry and wet materials (including ADR materials). The machine combines maximum performance and high suction power with a wide range of cam pumps: from 4,500 m3 / h to 13,000 m3 / h at max. 90% vacuum.
CAP is designed for removing wet and dry materials over long distances and at great depth by suction. The exclusive automatic strainer strain relief system eliminates downtime, enabling continuous operation without having to interrupt vacuuming. Special Cappellotto P.O.S. (Pressure relief system) pumps dry materials up to a height of 60 meters. CAP can be used in various industries. Equipped with a range of high pressure and triplex piston pumps, this machine is highly resistant to abrasive and aggressive materials
SEMI-TRAILER IN EXCELLENT TECHNICAL CONDITION!
VISUALLY PRESENTED!
IN PERFECT CONDITION!
100% NO ACCIDENT!
Price for export
POSSIBILITY OF LOAN or LEASING
- we handle loan and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first payment
- and newly opened companies
- and also clients registered in KRD and BIG
MORE INFORMATION AT NO.
+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
+48 661 615 124 (POL)
ATTENTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer within the meaning of art. 66, § 1. of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or obsolete announcement

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information +48697070670
CAPPELLOTTO CAP2500 RSM ADR Specjalistyczna autocysterna do przewozu odpadów
Cysterny do transportu materiałów cynkowych CAP-ADR to najnowocześniejsze rozwiązanie do transportu odpadów niebezpiecznych. Zbudowany zgodnie ze standardami ADR i innymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, posiada system próżniowy do usuwania niebezpiecznych odpadów i jest całkowicie bezpieczny zarówno dla operatora, jak i środowiska
Klasy przewożonych materiałów wg ADR: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 określone kodem L4AH + SAH
Klasa 3: łatwopalne ciecze;
Klasa 4.1: łatwopalne ciała stałe;
Klasa 5.1: Materiały palne;
Klasa 6.1: Materiały toksyczne;
Klasa 6.2: Zagrożenie biologiczne materiały;
Klasa 8: materiały żrące;
Klasa 9: inne materiały niebezpieczne
Rok produkcji zabudowy: 2004
Pojemność zbiornika 25,57 m3
Pompa próżniowa pierścieniowa: HIBON SIAH 840
Pompa wysokiego ciśnienia PRATISSOLI EK 30
Zbiornik na wodę
Przygotowany do składowania czystej wody lub roztworów do rozcieńczania neutralizacji i usuwania zanieczyszczeń, a także operacji oczyszczania o pojemności 1000 litrów,
Cysterna ogrzewana
Naczepa wyposażona jest w silnik SCANIA dzięki czemu naczepa jest samowystarczalna może pracować bez ciągnika siodłowego.
Naczepa próżniowa CAP oferuje najlepsze w technologii próżniowej i pneumatyczne przenoszenie suchych i mokrych materiałów (w tym materiałów ADR). Maszyna łączy maksymalną wydajność i wysoką moc ssania z szeroką gamą pomp krzywkowych: od 4500 m3 / h do 13 000 m3 / h przy max. 90% próżni.
CAP jest przeznaczony do usuwania mokrych i suchych materiałów na duże odległości i na dużej głębokości przez odsysanie. Ekskluzywny automatyczny system odciążania worka filtracyjnego eliminuje przestoje, umożliwiając ciągłą pracę bez konieczności przerywania odkurzania. Specjalne Cappellotto P.O.S. (System odciążania ciśnienia) pompuje suche materiały do wysokości 60 metrów. CAP może być stosowany w różnych dziedzinach przemysłu. Wyposażona w szereg pomp wysokociśnieniowych i triplex-tłokowych, ta maszyna jest wysoce odporna na materiały ścierne i agresywne
NACZEPA W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!
Cena na export
MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.
+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
+48 661 615 124 (POL)
UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

В связи с COVID-19, мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ.
CAPPELLOTTO CAP2500 RSM ADR Специализированный автоцистерна для перевозки отходов
Цистерны для перевозки цинковых материалов CAP-ADR - самое современное решение для перевозки опасных отходов. Построенный в соответствии с ДОПОГ и другими международными стандартами безопасности, он имеет вакуумную систему для удаления опасных отходов и полностью безопасен как для оператора, так и для окружающей среды.
Классы перевозимых материалов в соответствии с ДОПОГ: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 и 9, определенные кодом L4AH + SAH
Класс 3: легковоспламеняющиеся жидкости;
Класс 4.1: легковоспламеняющиеся твердые вещества;
Класс 5.1: горючие материалы;
Класс 6.1: токсичные материалы;
Класс 6.2: биологически опасные материалы;
Класс 8: коррозионные материалы;
Класс 9: другие опасные материалы
Год постройки: 2004
Объем резервуара 25,57 м3
Кольцевой вакуумный насос: HIBON SIAH 840
Насос высокого давления PRATISSOLI EK 30
Водный танк
Подготовлено для хранения чистой воды или разбавляющих растворов, нейтрализации и удаления примесей, а также для операций очистки объемом 1000 литров,
Танкер с подогревом
Полуприцеп оборудован двигателем SCANIA, так что полуприцеп самодостаточен, может работать без тягача.
Вакуумный полуприцеп CAP предлагает лучшие вакуумные технологии и пневматическую обработку сухих и влажных материалов (включая материалы ADR). Машина сочетает в себе максимальную производительность и высокую мощность всасывания с широким ассортиментом кулачковых насосов: от 4500 м3 / ч до 13 000 м3 / ч при макс. 90% вакуум.
CAP предназначен для удаления влажных и сухих материалов на большие расстояния и на большую глубину путем всасывания. Эксклюзивная автоматическая система снятия натяжения сетчатого фильтра исключает простои, обеспечивая непрерывную работу без прерывания вакуумирования. Специальный Cappellotto P.O.S. (Система сброса давления) перекачивает сухие материалы до высоты 60 метров. CAP может использоваться в различных отраслях промышленности. Оснащенный различными поршневыми насосами высокого давления и триплексом, этот станок обладает высокой устойчивостью к абразивным и агрессивным материалам.
ПОЛУПРИЦЕП В ОТЛИЧНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ!
ВИЗУАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
В идеальном состоянии!
100% без происшествий!
Цена на экспорт
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЙМА И ЛИЗИНГА
- мы выполняем кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого платежа
- и вновь открытые компании
- а также клиенты, зарегистрированные в KRD и BIG
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ НЕТ.
ВНИМАНИЕ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в значении искусства. 66, § 1. Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за любые ошибки или устаревшие объявления
You are interested in this vehicle ?
Don’t wait any longer, get in touch with the company VIK-POL to know more right now !
By this seller
Similar ads