Stats
Road network trucks Sewer cleaner truck
Notes
Remorque citerne :
  •  pompe
  •  pompe à vide
Essieux :
  •  3
  •  6x4
  •  roues jumelées
Freins :
  •  système abs
Équipement supplémentaire :
  •  blocage du différentiel
  •  réservoir d''eau
État :
  •  d''occasion


MAN 26.414 WUKO ELEPHANT 6x4 FOR CLEANING OF CHANNELS
year of production 2000
VIDEO: afficher les coordonnées
Application:
* channel cleaning
* cleaning rain well bins
* sludge removal from the treatment plant
* removing impurities from excavations, pits, etc.
* cleaning industrial installations
Vacuum pump WITTIG AQUALINE 2100L 1700m3 / h
pneumatic pressure control valve
Tank capacity:
The total capacity of the tank chambers 13,000 I
Features:
combination of suction modes with high pressure cleaning
variable volume water and sludge chamber
emptying through the scraping piston
bottoms:
Open hydraulically up to the full cross section
Pneumatic central locking
Suction connection:
Perrot DN 100 connector in the bottom or TW connector
Equipment:
* tilting drum high pressure for DN 25 hose
* small high pressure drum for DN 13 hose
* outflow apron,
* bathtub for hoses on the left and right side of the vehicle,
A CAR IN EXCELLENT TECHNICAL CONDITION!
VISUALLY PRESENTED!
IN PERFECT CONDITION!
100% NO ACCIDENT!
POSSIBILITY OF LOAN or LEASING
_
- we handle loan and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first payment
- and newly opened companies
- and also clients registered in KRD and BIG
MORE INFORMATION AT NO.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viberafficher les coordonnées (POL)
ATTENTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer within the meaning of art. 66, § 1. of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or obsolete announcement

MAN 26.414 WUKO ELEPHANT 6x4 DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW
rok produkcji 2000
VIDEO: afficher les coordonnées
Zastosowanie:
* czyszczenie kanałów
* czyszczenie koszy studzienek deszczowych
* usuwanie szlamu z oczyszczalni
* usuwanie zanieczyszczeń z wykopów, dołów, itp.
* czyszczenie instalacji przemysłowych
Pompa próżniowa WITTIG AQUALINE 2100L 1700m3/h
pneumatyczny zawór regulacji ciśnienia
Pojemność zbiornika:
Łączna pojemność komór zbiornika 13000 I
Cechy:
kombinacja trybów ssania z czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem
komora wody i szlamu o zmiennych objętościach
opróżnianie poprzez tłok wygarniający
Dennica:
Otwierana hydraulicznie do góry na pełny przekrój poprzeczny
Pneumatyczne centralne ryglowanie
Przyłącze ssania:
złącze Perrota DN 100 w dennicy, względnie złącze TW
Wyposażenie:
* uchylny bęben wys. ciśnienia dla węża DN 25
* mały bęben wys. ciśnienia dla węża DN 13
* fartuch wypływu,
* wanna na węże po lewej i prawej stronie pojazdu,
SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!
MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
_
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viberafficher les coordonnées (POL)
UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

MAN 26.414 WUKO ELEPHANT 6x4 ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ
год выпуска 2000
VIDEO: afficher les coordonnées
Заявка:
* очистка канала
* очистка ящиков от дождя
* удаление осадка с очистных сооружений
* удаление загрязнений с котлованов, ям и т. д.
* очистка промышленных установок
Вакуумный насос WITTIG AQUALINE 2100L 1700м3 / ч
пневматический клапан контроля давления
Емкость бака:
Общая вместимость резервуарных камер 13 000 л.
Особенности:
комбинация режимов всасывания с очисткой под высоким давлением
камера для воды и осадка переменного объема
опорожнение через соскоб поршня
днища:
Открыть гидравлически до полного поперечного сечения
Пневматический центральный замок
Всасывающее соединение:
Разъем Perrot DN 100 в нижней части или разъем TW
Оборудование:
* наклонный барабан высокого давления для шланга DN 25
* маленький барабан высокого давления для шланга DN 13
* отток фартук,
* ванна для шлангов с левой и правой стороны автомобиля,
АВТОМОБИЛЬ В ОТЛИЧНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ!
ВИЗУАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
В идеальном состоянии!
100% без происшествий!
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЙМА И ЛИЗИНГА
_
- мы выполняем кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого платежа
- и вновь открытые компании
- а также клиенты, зарегистрированные в KRD и BIG
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ НЕТ.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viberafficher les coordonnées (POL)
ВНИМАНИЕ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в значении искусства. 66, § 1. Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за любые ошибки или устаревшие объявления
You are interested in this vehicle ?
Don’t wait any longer, get in touch with the company VIK-POL to know more right now !
By this seller
Similar ads